مراسم ختم پروفسور علی جوان به صورت آنلاین. فاتحه خونی هم