زندگی کن به شیوه خودتبا قوانین خودتبا باورها و ایمان قلبی خو...

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت
با باورها و ایمان قلبی خودت
مردم دلشان می خواهد
موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی
هر جور که باشی
حرفی برای گفتن دارند