ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند ، بگذار دل من آسم