لیست حضور غیاب مدرسه بچه های افغان در تهران این شکلیه.هرک