وقتی رفتی نهفمیدی که کی بود وقتی آمد بایک شاخه گل آمدی