انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برای