خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندمو در...

خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندم
و درهایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم..