اگر بعد از خوردن غذای سنگین نفخ میکنید یک عدد کیوی بخورید