🍎 سیب برای دندان های شما بسیار مفید است و قند موجود در آن