اگه حال داری بخون!!! امروز خودم از تو ارایشگاه گرفتم.باحا