تولدمه امانیستی😔 😢 .......نیستی دارم دق میکنم💤 نیستی دارم