کاپیتان هادی نوروزی در کنار فرزندانش هانی وهانا،روحش شاد