پـــــــــیشی ملــــــــــوسی قربونت برم الهی دورت بگردم