حکایت رفاقت حکایت سنگهای كنار ساحله اول يكی يكی جمعشون مي