بانوی شجاع دوستدار و حامی حیوانات که به صورت داوطلبانه تح