احتمالا بعد از خداحافظی خسرو حیدری از فوتبال، باشگاه استق