🔴 وزیر آموزش و پرورش هم سند 2030 را الزام آور می داند!