برای رفع سوزش ، ورم و قرمزی پوست (براثر نیش پشه ، آلرژی ی