مولوی می گوید عشق چیزی نیست که بیرون بشود پیدایش کرد. درو