تابستان داغی ست اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود...