1. فقط  آیت الله جنتی است که ۴۰ روز روزه نذر میکند که پسر