اگر کسی یک بار به تو زخم زد اشتباه از اوست و اگر تو به او اج...

اگر کسی یک بار به تو زخم زد اشتباه از اوست و اگر تو به او اجازه دهی بار دیگر اینکار را انجام دهد اشتباه از توست ....! گاهی وقتا از کسایی زخم میخوری که مطمین بودی هیچ وقت اینکارو باهات نمیکنن !!!....