بعضی وقتا میخوام 2 نفر باشم خودمو بغل کنمو بگمـ خیلی گناه