زندگی باید کرد چه سخت چه آسان اما با انگیزه.........