فقط به امروزت فکر کن وخودتون رو برای امروز فقط امروز به ا