تسوکیاما شو(نمیدونم چرا ازش خوشم میاد!تو قسمت10 بازم اومد