کاش روزی برسدکه بدون نقاب شادی کنم بخندم آروم باشم