:rose:نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم:rose: #آیه_ها...

:rose:نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم:rose: #آیه_های_جنون #قسمت_نوزدهم #بخش_سوم گونہ هایش طبق معمول سریع سرخ میشوند:خب بیچارہ ها ڪمڪ میخواستن! شمردہ شمرہ میگویم:ڪمڪ یعنے یہ جورے نذارے اشتباہ ڪنن نہ اینڪہ شریڪشون بشے! نفسے میڪشم:بیا بریم تو حیاط تا بهت بگم چرا نذاشتم! دستم را میگیرد،باهم از سالن طویل میگذریم و وارد حیاط شلوغ مدرسہ میشویم. جا براے سوزن انداختن نیست! گوشہ هاے مانتویم را با دست میگیرم و میگویم:باید رو زمین بشینیم! مانتویم را بالا میدهم و روے زمین مینشینم،خدا را شڪر زیاد سرد نیست! مطهرہ هم بہ تبعیت از من مے نشیند. آستین هایم را تا روے آرنج بالا میدهم و میگویم:یم:ببین مطهرہ! تو تازہ اومدے اینجا خب! _خب! _ناراحت نشو اما اینا میخوان از سادگے و مهربونیت سواستفادہ ڪنن! وقتے ڪلاسو بگردن همہ رو میگردن! فڪر ڪن اون بستہ سیگارو از تو بگیرن! ڪمے فڪر میڪند و میگوید:خب میگم مالہ من نیس! بے اختیار میخندم:با ڪدوم مدرڪ و شاهد؟! جز ما تو ڪلاس ڪے بود؟! همہ چے میوفتہ گردن تو،ڪَڪِ ویشڪا و دوستاشم نمیگزہ! نهایتا پنج تومن ضرر ڪردن! رنگش مے پرد:یعنے واقعا اینطورے ان؟! تنِ صدایم را پایین مے آورم:آرہ! همہ رو مثل خودت خوب نبین! ترس در چشمانش موج میزند،خندہ ام میگیرد:قیافہ شو! حالا چیزے نشدہ ڪہ! مظلوم‌ نگاهم میڪند،ڪاش همہ مثل اون اینقدر سادہ و مهربان بودند. دستش را میگیرم و میفشارم:بہ خدا الان مخم دارہ منفجر میشہ چرا دوستاے هم سن خودم دغدغہ شون سیگار ڪشیدنہ و همدیگہ رم بہ یہ نوع اعتیاد تشویق ڪنن! دوسشون دارم ڪہ قبول نڪردم و نمیخوامم تو قبول ڪنے! میشینیم باهم یہ فڪرے میڪنیم تا دُرُس ڪمڪشون ڪنیم! صداے زنگِ بلند پایان زمان استراحت در ڪل حیاط مے پیچد! مطهرہ بلند جیغ میڪشد:واے! از حالت چهرہ اش شروع میڪنم بہ خندیدن،ڪم ماندہ وسط حیاط پخش شوم. بیچارہ داشتہ در ذهنش صحنہ گشتن ڪیف ها را تجسم میڪردہ! بہ زور بلند میشوم:پاشو بریم! در ڪمتر از یڪ دقیقہ خودمان را بہ ڪلاس میرسانیم،در ڪلاس ڪسے نیست! مطهرہ متعجب میگوید:وا اینا ڪہ از بغل ڪیفاشون جُم نمیخوردن! آرام لب میزنم:نمیدونم! فڪرے بہ ذهنم میرسد:میشہ ڪیفتو ببینم؟! مطهرہ با خجالت میگوید:آرہ! اما انگار راضے نیست. لبخند میزنم:خوبہ الان برات یہ نمونہ نہ گفتن نشون دادم! خب بگو وسیلہ ے شخصیمہ نبین! لبخند شیرینے میزند و میگوید:حالا ببین! زیپ ڪیفش را میڪشم و تمام محتویاتش را روے میز میریزم! درست حدس زدہ بودم! بستہ ے سیگار و فندڪ طلایے رنگ را از لاے ڪتاب هایش بیرون میڪشم. همانطور ڪہ مقابل صورتش میگیرمشان میگویم:خیالشون راحت شدہ! با بهت بہ بستہ ے سیگار و فندڪ خیرہ میشود،طولے نمیڪشد ڪہ اخم هایش درهم میرود. با حرص بستہ سیگار و فندڪ را از دستم میڪشد و میگوید:پررو رفتہ سر ڪیفم سرخود گذاشتہ! _بهت ڪہ گفتم! صورتش از خشم سرخ شدہ،با عجلہ بہ سمت پنجرہ میدود و وسیلہ هاے درون دستش را با تمام قدرت پرت میڪند بیرون! ڪنارش میروم،تقریبا خودم را ار پنجرہ آویزان میڪنم،در حالے ڪہ با دقت حیاط پشتے مدرسہ را نگاہ میڪنم میگویم:اینجا ڪہ نیوفتادن؟! صدایش از شدت عصبانیت مے لرزد:نہ! افتاد اون ور دیوار! صاف مے ایستم. _فڪ ڪنم فندڪش طلا بود مطهرہ! با حرص میگوید:بہ جهنم اصلا الماس باشہ! ابروهایم از تعجب بالا میروند:چہ تاثیرے دارم من! در ڪسرے از ثانیہ تحول ڪاملا در تو مشهود است اے دوست! :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: همین ڪہ پایم را از مدرسہ بیرون میگذارم میگویم:آخیش! انقد خستہ ام امروز دَرس مَرس تعطیل! فقط میخوام بخوابم! مطهرہ مشغول مرتب ڪردن چادرش میشود:خیلے خستہ ایا! باهم چند قدم برمیداریم. _مطهرہ! صداے ویشڪاست! بہ سمتش برمیگردیم،خندان بہ سمت ما میدود،همانطور ڪہ آدامسش را میجود میگوید:مطهرہ جون میشہ امانتیمو بدے؟ نگاهے بہ مطهرہ مے اندازم و چیزے نمیگویم. مطهرہ آرام میگوید:ڪدوم امانتے؟! ویشڪا چشم میزند:همون بستہ سیگار و فندڪ دیگہ! _تو چیزے بہ من ندادے! میدانم ویشڪا بل بَشو راہ مے اندازد،میگویم:بریم مطهرہ؟! دیر شد! میخواهیم راہ بیوفتیم ڪہ ویشڪا دوبارہ زبان باز میڪند:خودم گذاشتم تو ڪیفت! _آهان! اونا رو میگے!‌ ویشڪا میخندد:آرہ دیگہ! مطهرہ جدے میگوید:ڪسے بہ من ندادتشون! بے اجازہ اومدہ بودن نو ڪیفم منم انداختمشون دور! ویشڪا بلند میگوید:چیییے؟! براے دفاع از مطهرہ جدے میگویم:گفت انداختشون دور! ڪارت اصلا درست نبود! خصمانہ نگاهے بہ من مے اندازد و میگوید:تو ساڪت شو خانم فیلسوف! این بچہ دهاتے این چیزا حالیش نمیشہ ڪہ تو یادش دادے! مطهرہ با حرص میگوید:حرف دهنتو بفهم! تو ڪہ بچہ شهرے چے اے مثلا؟! بازویش را میڪشم و خونسرد میگویم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...