ایا کسی تو اینستا تونسته کارکن bighit یعنی سوهی و دوستش ر