میفرمود خدایی که میخواهد بندگانش را هدایت کند و بکمال برس