شما با ماساژ قلبی بیماری که دچار ایست قلبی شده بزرگترین خ