وقتی تو بغلتم دیگه هیچیو نمیخام چون دنیا رو دارم و خوشبخت