خوزستان با روحانی... بختیاری-عرب-لر... ما تکرار می کنیم ت