اگه مدام بقیه رو بخاطر چیزی که الان هستی سرزنش کنی هیچوقت