امید زلزله زده بود و روی تخت بیمارستان، جمعیت طه دنبال تس