در سال ۱۳۴۴ حوزه علمیه ای با نام «مکتب فاطمه (س)» و یک دب