زیبایی تصویری از نقاشی خداوند هست. خدا مال بعضی ها .مثل ا