یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را نگیرم!