دلم رابطه ای میخوادکه اگه۵دقیقه زنگ نزدم، اس ام اس ندم. ا