ویژه کنید
عکس و تصویر دو دقیقه آمدیم دورت بگردیم همه اش که آشپزخانه بودی بیا بنشین موهایت را جمع ...

دو دقیقه آمدیم دورت بگردیم همه اش که آشپزخانه بودی بیا بنشین مو...

دو دقیقه آمدیم دورت بگردیم
همه اش که آشپزخانه بودی
بیا
بنشین
موهایت را جمع کن یک طرف
دستهایت را بزن دو طرف صورتت
چشمهایت را گرد کن و لبخند ریزی بزن و بگو
حضرت آقا...
خب...
با آب و تاب شروع میکنم...
+شنیده ای...
_نه
+حیف شد!
_چرا؟
+خب چون نشنیدی؟
_بگو تا بشنوم!
+نوچ!
_خرج دارد؟
بلند شو بگو اصلا نمیخواهم!
میگویم خب بعدا بده
میگویی نه !گفتم نمیخواهم
میگویم اصلا قسطی حساب کن
ما هم مشتری میشویم!
میگویی پر رو!گفتم که نه!
میگویم...
خب قهر نکن
بیا تا حرف بزنیم
ابروی راستت را ببر بالا
ابروی چپت را بکش روی مژه هایت و بگو
میگویی یا نه؟
آب دهان را صدا دار قورت میدهم و میگویم
بله
+خب!
_میگویند قرار است یک بوسه مارا مهمان کنی؟
+چشمهایت را گرد کن و
بگو بله چند لحظه فقط صبر میکنی؟
با لبخند ملیح و پیروزمندانه میگویم بله فقط لطفا آن رژی که خودم خریدم باشد!!
میگویی بلههه؟
میگویم هیچی راحت باش!
_چشمهایت را ببند!
+بستم!
_قول؟
+قول!
تو زیباترین کدبانویی هستی که قورمه سبزی ات روی اجاق است و با کف گیر بالای سرم ایستاده ای!
_بزنم؟
+چه را؟
_مهر دوستت دارم خل و چل را؟
چشمهایم را بستم....
این خواب را امروز وقتی میرفتی
با چشمهای باز می دیدم!
زیبا بود؟؟ 😔 😍 😋 🙈 🍃

#حامد_نیازی
https://t.me/Bllue_Ssky

Loading...