ای کسانی که مانند سربازِ قسم خورده از مواضع استکبــار جها