‏تو این لحظه ها قوچان نژادی درکار نبود، حتی سروش و ترابی