ویژه کنید
عکس و تصویر #Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397 از واریته Le Karrusel امروز ...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397 از واریت...

#Le_Karrusel
قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397
از واریته Le Karrusel
امروز شانزدهم اسفند جداسازی و تک نمودن آنها انجام گرفت
به حول و قوّه الهی ، از تعداد پنج برگ قلمه شده، تعداد بیست و یک گلدان حاصل گردید.
#رایحه_بهاری
@RayeheBahary

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...