با علم و مطالعه از تاریکی و ظلمت به سمت روشنایی و امید می