:cross_mark: تناقض آشکار در رفتار مسئولین :cross_mark::warni...

:cross_mark: تناقض آشکار در رفتار مسئولین :cross_mark:

:warning_sign: چرا فرزندان و خانواده مسئولین بلند پایه از وزیر و رییس مجلس و نماینده مجلس تا استاندار و فرماندار و غیره در آمریکا و اروپا زندگی می کنند؟!!!! :cross_mark: آیا ایران محل زندگی نیست؟!!! :warning_sign: اینجا چه چیزی کم دارد که خانواده آنها نمیتوانند زندگی کنند؟!!! :cross_mark: این سؤال اکثریت مردم ایران است !!!!! :warning_sign: نماینده مجلسی که دخترش در آمریکاست ، موقع تصویب قانون در مجلس بفکر ایران است یا آمریکا ؟!!!! :cross_mark: این تناقض آشکار چگونه قابل هضم است؟!!!! @basirat4545 :warning_sign: واقعیت این است که استعمار پیر انگلیس و آمریکا روش جدیدی را برای استثمار ملتها و کشورها انتخاب کرده اند و آن چیزی نیست جز نفوذیها !!!! :cross_mark: وقتی خانواده و فرزندان مسئولین در آمریکا و اروپا هستند ، بهترین فرصت برای سرویسهای جاسوسی غرب بوده که بر آنها سیطره اطلاعاتی پیدا کرده و از آنان بعنوان نیروهای تحت امر و یا ، نفوذی خواسته یا ناخواسته استفاده کنند!!!! :warning_sign: چرا غربیها خانواده و فرزندان مسئولین ایرانی را تحریم و اخراج نمی کند؟!!! :warning_sign: چون از آنها بهترین استفاده ها را میبرند. مگر مغز خر خورده باشند که آنها را اخراج کنند ، این بهترین فرصت برای آنان است!!! :cross_mark: پروژه نفوذ مهترین پروژه غرب در ایران است.:cross_mark: :high_voltage_sign: نفوذیها همه جا هستند و برای اربابان خود نوکری می کنند.:pensive_face::raised_hand: :warning_sign: نفوذیها را بشناسید و فرصت را از آنان بگیرید ، آمریکا و غرب بدون وجود نفوذیها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!!!:flushed_face:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...