ویژه کنید
عکس و تصویر -مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم بودی خُوش نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐 😌 ✋ ️

-مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم بودی خُوش نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐 😌 ✋ ️

-مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم
بودی خُوش
نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐 😌 ✋ ️

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...