قابل توجه بعضی از گل پسرا که به خانومای محترم تیکه مینداز