در تمام شهرهای هلند در نزدیکی تمام مراکزعمومی، جعبه های ا