ویژه کنید
عکس و تصویر زندگی می گذرد ... و هر کس سهمی از عمر دارد... تا آنجا که از ...

زندگی می گذرد ... و هر کس سهمی از عمر دارد... تا آنجا که از دس...

زندگی می گذرد ...
و هر کس سهمی از عمر دارد...
تا آنجا که از دست برآید...
باید چنان زندگی کرد ...
که تلخ نباشد ...
و برای دیگران هم تلخی نیاورد،...
که زندگی همه اش شوخی است...

#احمد_محمود

Loading...