از خودم خوشم میاد چون خیلیا میخوان سر به تنم نباشه 😹 ✌ ️🏾